Dit gebruikersreglement is van toepassing sinds 26 februari 2021. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.

Algemeen

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing voor alle bezoekers en gebruikers van Bibliotheek Rotselaar.

Artikel 2 – Missie

De collecties, dienstverlening en activiteiten van de bibliotheek worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften aan kennis, cultuur, informatie, ontmoeting en ontspanning van de gehele bevolking, ter bevordering van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers.

Artikel 3 – Toegankelijkheid

De bibliotheek is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. Je kan de aanwezige documenten en informatiebronnen, inclusief internet, gratis raadplegen.

Artikel 4 – Bezoek of inschrijving

Door de bibliotheek te bezoeken of door je in te schrijven als lid, verklaar je je akkoord met dit reglement, waarvan je een exemplaar ontvangt bij inschrijving of op verzoek en dat raadpleegbaar is op https://rotselaar.bibliotheek.be/gebruikersreglement .

Artikel 5  – Verantwoordelijkheid

Je bent verantwoordelijk voor de op jouw naam geleende materialen. Je mag deze materialen niet verder uitlenen.

Controleer vooraf alles wat je wil lenen op schade en volledigheid. Als er problemen zijn, verwittig een medewerker om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Alles wat je leent, zetten we op je pas. Ter controle kan je een uitleenticket ontvangen. Controleer dit ticket goed en signaleer fouten direct aan de bibliotheekmedewerkers.

Draag zorg voor alles wat je leent. Maak je iets kapot of raak je iets kwijt? Meld dit zo snel mogelijk. De bibliotheek baseert de schadevergoeding op de prijs om het werk opnieuw aan te kopen en klaar te maken voor uitlening.

Als lener ben je verantwoordelijk voor het tijdig verlengen en/of terugbrengen van de geleende materialen. Verlengen kan je best online doen via de catalogus of telefonisch tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Wanneer dit via de catalogus vanwege een technische storing niet mogelijk is, staat de bibliotheek geen kwijtschelding van telaatgelden toe.

Artikel 6 – Auteursrechten

De bibliotheek zorgt er voor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de gebruiker.

 Artikel 7 – Privacywetgeving

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden beheerd volgens de geldende wetgeving op de privacy. Ons privacybeleid vind je op de website van gemeente Rotselaar: https://www.rotselaar.be/privacybeleid .

Als bibliotheekgebruiker ga je akkoord met het gebruik van de door jou ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Je gegevens worden niet zonder toestemming meegedeeld aan derden.

Specifiek voor bibliotheek Rotselaar

Artikel 8  – Lidmaatschap en tarieven

Voor gebruikers onder de 18 jaar en voor de inwoners van de gemeente Rotselaar is het lidmaatschap gratis. Voor niet-inwoners vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden.

Bibliotheekleden via de boekendienst aan huis, klassen, woonzorgcentra en andere groepsabonnementen betalen geen lidgeld of telaatgeld. De andere tarieven zijn wel van toepassing (zie tarieven).

Bij een openstaande schuld van meer dan 20 euro wordt je lidmaatschap geblokkeerd en kan je niets uitlenen tot je de schuld hebt betaald.

Artikel 9  – Slim Netwerk

Bibliotheek Rotselaar maakt deel uit van het Slim Netwerk. Leners met een geldig lidmaatschap in een van de aangesloten bibliotheken kunnen gebruik maken van de diensten van alle bibliotheken uit het netwerk.

Artikel 10 – Aantal materialen

Je kan tot 15 materialen uitlenen, ongeacht het materiaaltype, met de volgende uitbreidingen:

  • Met een verenigingenabonnement kan je tot 50 materialen uitlenen.
  • Met een lerarenabonnement kan je tot 30 materialen uitlenen.
  • Met een klasabonnement kan je tot 60 materialen uitlenen.

Artikel 11 – Uitlenen en verlengen

Je kan materialen houden voor een uitleentermijn van 4 weken (28 dagen), met de volgende afwijkingen:

  • Met een verenigingenabonnement wordt de uitleentermijn uitgebreid naar 6 weken (42 dagen), met uitzondering van IBL-materialen, toestellen en tijdschriften.
  • Met een leerkrachtenabonnement wordt de uitleentermijn uitgebreid naar 6 weken (42 dagen), met uitzondering van IBL-materialen, toestellen en tijdschriften.
  • Met een klasabonnement wordt de uitleentermijn uitgebreid naar 6 weken (42 dagen), met uitzondering van IBL-materialen. Toestellen zijn niet uitleenbaar met een klasabonnement.

Je kan materialen tweemaal verlengen voor een nieuwe uitleentermijn, tenzij de materialen gereserveerd zijn, via interbibliothecair leenverkeer (IBL) zijn uitgeleend of als de vorige uitleentermijn overschreden is. Verlengen kan in de bibliotheek, telefonisch of online.

Artikel 12 – Terugbrengen

Je brengt materialen steeds terug in de bibliotheek waar je ze ontleend hebt.

Wil je een inleverattentie krijgen wanneer je uitleentermijn bijna overschreden is? Geef dan je e-mailadres door.

Toestellen (e-readers) en leesrugzakjes mogen niet ingeleverd worden via de inleverbus. Je kan ze terugbrengen aan de balie, tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Artikel 13 – Overschrijden uitleentermijn

Na het verstrijken van de uitleentermijn stuurt de bibliotheek herinneringen. Een eerste herinnering wordt gestuurd 3 dagen na het verstrijken van de inlevertermijn, een tweede herinnering wordt gestuurd 10 dagen na het verstrijken van de inlevertermijn.

Als je de uitleentermijn overschrijdt, betaal je een vergoeding en eventueel de portkosten voor de herinneringsbrieven (zie tarieven). Als je een geldig mailadres opgeeft, ontvang je de herinneringen via mail en betaal je hiervoor geen portkosten. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend. 

Zijn de materialen 50 dagen na het verstrijken van de inleverdatum nog niet terug, dan wordt je openstaande dossier overgemaakt aan de financiële dienst. Hierbij ontvang je per brief een materiaalvergoedingsnota. Je lidmaatschap wordt geblokkeerd, tot je de openstaande kosten betaald hebt en je de boeken hebt ingeleverd of als verloren materiaal hebt vergoed. Indien je hier niet op reageert start 78 dagen na het verstrijken van de inleverdatum een deurwaardersprocedure.

Om oplopende telaatgelden en bijkomende kosten en procedures te vermijden kan je best steeds zo snel mogelijk contact op te nemen met de bibliotheek.

Artikel 14 – Inleverattenties en herinneringen

De bibliotheek kan niet garanderen dat alle inleverattenties en herinneringen correct verstuurd en ontvangen worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een eventuele boete ten gevolge hiervan.

Als lener behoud je steeds de verantwoordelijkheid om de uitleentermijn te respecteren. Hou daarom steeds de inleverdatum in de gaten op je uitleenbriefje of via https://mijn.bibliotheek.be/.

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte bij een wijziging in je contactgegevens.

Artikel 15 – Reserveren en interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Je kan materialen uit onze collectie reserveren. Dit kan via de online catalogus of aan de balie. Een materiaal dat wij niet in onze collectie hebben kunnen wij aanvragen bij een bibliotheek die dit wel heeft, dit heet IBL.

Reservaties en IBL-aanvragen zijn niet gratis (zie tarieven). De bijhorende kost valt ten laste van jou als aanvrager, ook als je een gevraagd materiaal niet afhaalt.

Je kan tot 5 reservaties tegelijk plaatsen. Je kan ook tot 5 IBL aanvragen tegelijk plaatsen.  

We verwittigen je als het gevraagde materiaal ter beschikking is. Je hebt twee weken om een beschikbaar gereserveerd materiaal af te halen. Gebruik de pas waarmee de aanvraag werd gedaan om het materiaal uit te lenen.

Artikel 16 – Schade of verlies van bibliotheekmaterialen

Als bij een bibliotheekmateriaal beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld, zal je deze volledig moeten vergoeden (zie artikel 4). Dit geldt ook als een materiaal wordt geregistreerd als niet teruggebracht  (verlies, …).

De vergoeding bestaat uit de aankoopprijs en een administratieve kost (zie tarieven).

Artikel 17 – Computers, printer en wifi

In de bibliotheek heeft iedereen gratis toegang tot het internet via de gebruikerscomputers of via wifi. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.

Je kan maximum een half uur gebruik maken van de computers. De bibliotheekmedewerker kan beslissen om af te wijken van deze regel.

Je kan tegen betaling prints of kopieën maken in de bibliotheek (zie tarieven). Je kan gratis documenten scannen in de bibliotheek.

Draag zorg voor de toestellen van de bibliotheek.

Artikel 18 – Tijdschriften, kranten en leeszaalwerken

Je kan tijdschriften uitlenen, behalve het laatste nummer. Dat kan je raadplegen in de bibliotheek. Uitgeleende tijdschriften kunnen niet verlengd worden. In de bibliotheek respecteer je de studiesfeer.

Je kan kranten lezen in de bibliotheek, maar je kan ze niet uitlenen.

Artikel 19 – E-boeken en e-readers

Je kan tot drie e-boeken lenen op een e-reader van de bibliotheek. Een bibliotheekmedewerker zet het e-boek/de e-boeken op een e-reader. De e-reader en ieder e-boek telt als een uitlening.

Bij ontvangst en teruggave van de e-reader onderteken je samen met een bibliotheekmedewerker het uitleenreglement voor e-readers. Op verzoek ontvang je een exemplaar van het uitleenreglement voor e-readers.

E-readers breng je steeds terug aan de balie, niet via de inleverbus of zelfscanbalie.

E-readers kunnen niet uitgeleend worden met een jeugdabonnement en zijn niet verlengbaar.

E-readers worden enkel gebruikt voor het lezen van de e-boeken uitgeleend in de bibliotheek.

Artikel 20 – Schade door gebruik van ontleende materialen

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten of schade aan afspeelapparatuur van de lener door het gebruik van ontleende materialen.

Artikel 21 – Betaling

Betalen doe je ofwel aan de betaalautomaat in de bibliotheek (cash of bancontact) ofwel online via Mijn Bibliotheek.

Artikel 22 – Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking op 26 februari 2021.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGB op 25 februari 2021.

Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.